Hero Image

Eetika

Eetikapoliitika respekteerib ja kindlustab teenuse saajate väärikuse, edendab sotsiaalset õiglust ja kaitseb neid lubamatute riskide eest.

 1. Meie töö põhineb vastastikusel aususel, hoolivusel, lugupidamisel, võrdsel kohtlemisel ja usaldusel.
 2. Respekteerime klientide õigust enesemääramisele ja ise otsustamisele.
 3. Julgustame, suuname ja toetame kliente otsustusprotsessis.
 4. Julgustame ja toetame kliente enda eest hoolitsemisel ja iseseisvumisel.
 5. Loome ja säilitame inimesega, kes on kliendi rollis usaldusliku suhte.
 6. Respekteerime inimeste õigust privaatsusele ja konfidentsiaalsusele.
 7. Kasutame meie käsutuses olevat teavet vastutustundlikult.
 8. Teavitame kliente nende õigustest ja neid puudutavatest asjadest, kahjustamata seejuures kolmandate isikute huve.
 9. Meil puudub vaikimiskohustus, kui vaikimine on seadusega vastuolus või kui vaikimine seaks kellegi elu, tervise või arengu ohtu.
 10. Lahendame klientide probleeme lähtudes nende huvidest.
 11. Me ei ületa tegutsedes oma pädevuse piire.
 12. Hoolitseme selle eest, et kliendid saaksid asjatundlikku abi ja teenuseid.
 13. Kaitseme inimõigusi.
 14. Austame iga inimese individuaalseid õigusi ja gruppide õigusi.
 15. Seisame nende eest, kes ise ei suuda seista oma õiguste eest.
 16. Kutsume üles olema tähelepanelik ja hooliv nende suhtes, kes vajavad tuge.
 17. Toetame inimeste ühtekuuluvustunnet.
 18. Me märkame, paljastame ja mõistame hukka kõik ebaõigluse ja vägivalla ilmingud.
 19. Suhtume vastutustundlikult klientide ja asutuse varasse ning nõuame ka teistelt vastutustundlikku suhtumist.
 20. Kasutame meie käsutuses olevaid ressursse sihipäraselt ja õiglaselt.
 21. Oleme erapooletud, suhtudes kõikidesse inimestesse võrdselt, sõltumata nende east, soost, kultuurist, seksuaalsest suunitlusest, rassist, poliitilisest kuuluvusest jne.
 22. Hoolitseme iseenda eest ja seisame oma isiklike ning tööalaste probleemide lahendamise eest.
 23. Täidame oma kohustusi vastutustundlikult ning nõuame ka teistelt nende kohustuste vastutustundlikku täitmist.
 24. Hoolitseme oma teadmiste täiendamise ja oskuste omandamise eest.
 25. Jagame kolleegidega ja koostööpartneritega oma kogemusi.
 26. Respekteerime kolleegide ja koostööpartnerite arvamusi ning väljendame vastutustundlikul viisil tunnustust ja kriitikat.
 27. Järgime seadusi, asutuses kehtestatud kordasid, teame ja toetame asutuse tegutsemise eesmärke, tehes vajadusel ettepanekuid nende muutmiseks.
 28. Järgime alati eetikanõudeid, eristades isiklikud huvid klientide huvidest.

Vaimse, füüsilise, ja majandusliku ärakasutamise ennetamine:

 1. Sõlmime iga kliendiga teenusele tulles lepingu, kus on selgelt kirjas kliendi õigused ja kohustused.
 2. Selgitame igale kliendile pakutava(te) teenusega seonduvat.
 3. Me ei kahjusta kliendi huve ei sõna ega teoga ning ei kuritarvita kliendi usaldust.
 4. Toetame kliendi iseseisvust, et vältida tema majanduslikku ärakasutamist (nõustame rahakasutamise osas, laenu võtmise ja andmise osas jm).
 5. Me ei võta klientidelt vastu väärtuslikke kingitusi või raha.
 6. Küsime klientidelt aktiivselt tagasisidet vaimse ärakasutamise ennetamiseks.
 7. Me ei kasuta füüsilist vägivalda, vaid lahendame konfliktsituatsioone rahumeelselt.
 8. Igakuiselt saame tagasisidet esile kerkinud probleemidest ning ennetustegevuse efektiivsusest tööde üleandmise- ja vastuvõtmise aktidest, märkmetest e-päevikus.
 9. Kord aastas analüüsime kaebuste esinemist klientide ärakasutamise ja klientide õiguste rikkumise osas ning teeme parendusi.

Lisaks lähtume oma tööd Vabaühenduste eetikakoodeksist https://heakodanik.ee/vabauhenduste-eetikakoodeks/